کمیته علمی

آقای عبدلله لوشابی:

دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی باهنر کرمان – دبیر کمیته علمی

خانم دکتر زهرا امیری :

عضو هیات علمی اقتصاد کشاورزی دانشگاه گیلان-عضو کمیته علمی
دکتر محمد کریم معتمد :

عضو هیات علمی اقتصاد کشاورزی دانشگاه گیلان-عضو کمیته علمی

دکتر محمد حسین منهاج:

عضو هیات علمی اقتصاد کشاورزی دانشگاه گیلان- عضو کمیته علمی

دکتر محمد کاوسی کلاشمی:

عضو هیات علمی اقتصاد کشاورزی دانشگاه گیلان -عضو کمیته علمی

دکتر رضا اسفنجاری :

عضو هیات علمی اقتصاد کشاورزی دانشگاه گیلان عضو کمیته علمی

مهندس سیاوش مصطفی زاده:

عضو هیات علمی اقتصاد کشاورزی دانشگاه گیلان-عضو کمیته علمی

دکتر اسماعیل پیش بهار :

عضو هیات علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز -عضو کمیته علمی

دکتر محمد قهرمان زاده :

عضو هیات علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز-عضو کمیته علمی

دکتر حسین مهرابی بشر آبادی:

عضو هیات علمی گروه اقتصاد کشاورزی باهنر کرمان -عضو کمیته علمی

دکتر محمد رضا زارع مهرجردی:

عضوهیات علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه باهنر کرمان-عضو کمیته علمی

دکترمحمود دانشور:

عضو هیات علمی گروه اقتصاد کشاورزی-سیاست و توسعه کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد -عضو کمیته علمی


دکتر آرش دور اندیش:

عضو هیات علمی گروه اقتصاد کشاورزی-اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد-عضوکمیته علمی

دکتر قادر دشتی :

عضو هیات علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز

-عضو کمیته علمی

دکتر سید حبیب الله موسوی:

عضو هیات علمی گروه اقتصاد کشاورزی تربیت مدرس _عضو کمیته علمی