محورهای کنفرانس

 • آموزش و بهرهوری نیروی کار در بخش کشاورزی

 • اهمیت  تولید و ترویج  در بخش کشاورزی

 • تغییر اقلیم، مهاجرت و توسعه روستایی

 • اقتصاد کشاورزی و سیاست های کلان

 • بازاریابی  و زنجیره عرضه محصولات کشاورزی

 • مزیت های نسبی، سیاست تجاری و توسعه تجارت محصولات کشاورزی

 • فرصتها و چالشهای ناشی از  برجام بر بخش کشاورزی

 • مدیریت و بهرهوری آب در بخش کشاورزی

 • نقش تشکلها و تعاونی کشاورزی در توسعه  کشاورزی

 • آثار زیست محیطی توسعه کشاورزی

 • کسب و کار و کارآفزینی در کشاورزی  با استفاده از علوم کشارزی

 • آموزش و ترویج کشاورزی و نقش آن در توسعه پایدار