شورای سیاست گذاری

دکتر احد صحرا گرد :
رئیس دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان ، رئیس شورای سیاست گذاری
دکتر محمد کاوسی کلاشمی :
عضو هیات علمی رشته اقتصاد کشاورزی دانشگاه گیلان ، دبیر شورا سیاست گذاری
دکتر محمد رحیم رمضانیان:
عضو هیات علمی رشته مدیریت دانشگاه گیلان و رئیس سومین کنفرانس ملی دانشجویی اقتصاد کشاورزی

دکتر حبیب الله سلامی:
رئیس انجمن اقتصاد کشاورزی ایران ، عضو شورا سیاست گذاری
دکتر محمدولی روزبهان :
رئیس سازمان چای کشور ، عضو شورا سیاست گذاری
دکتر فرامرز علی نیا :
رئیس موسسه تحقیقات برنج کشور ، عضو شورا سیاست گذاری
دکتر فاطمه کریمی:
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان ،عضو شورا سیاست گذاری

آقای وحید رحیمی علیسرایی:

دانشجوی کارشناسی اقتصاد کشاورزی دانشگاه گیلان و
دبیر کل سومین کنفرانس ملی دانشجویی اقتصاد کشاورزی ، عضو شورا سیاست گذاری