معرفی شورای سیاست گذاری سومین کنفرانس ملی دانشجویی اقتصاد کشاورزی

جناب آقای وحيد رحيمي عليسرايي دبیر کل سومین کنفرانس ملی دانشجویی اقتصاد کشاورزی دانشجوي كارشناسي اقتصاد كشاورزي دبیرکل انجمن های علمی دانشجویی دانشکده علوم

ادامه